Terms & Conditions

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van onze website of ticketing systeem. 

 

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

-E-asy Concepts BV, de entiteit welke haar kaartverkoop service aanbiedt aan Gebruiker onder de naam “Tiqqo”, hierna te noemen Tiqqo, en gevestigd is aan Ambachtshof 88,  te Nootdorp ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 80196683.

– Opdrachtgever: de organisator die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf voor het organiseren van evenementen

– Ticketservice platform: ontwikkeld door Tiqqo waarbij de Gebruiker Ticket(s) bij Tiqqo als tussenhandelaar van de Opdrachtgever kan aankopen;

– Overeenkomst: de tussen Opdrachtgever en Tiqqo gesloten overeenkomst ter zake het gebruik van het Ticketservice platform.

– Ticket(s): het toegangsbewijs van een door of namens Opdrachtgever georganiseerd evenement dat door Tiqqo aan Gebruiker via het Ticketservice platform wordt verkocht;

– Gebruiker: de natuurlijke en/of rechtspersoon die door gebruikmaking van het Ticketservice

platform Ticket(s) koopt van Tiqqo voor een door of namens Opdrachtgever georganiseerd

evenement;

 

 1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1 Het accepteren van een aanbieding van Tiqqo houdt in dat u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

 

2.2 Op deze Overeenkomst kunnen de voorwaarden van de Opdrachtgever alsmede de

voorwaarden van de houders van de locatie van een evenement van toepassing zijn. Bij

strijdigheid tussen de bepalingen uit de verschillende voorwaarden en deze algemene

voorwaarden prevaleren de voorwaarden uit deze algemene voorwaarden.

 

2.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

2.4 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Tiqqo, voor de uitvoering waarvan derden door of namens Tiqqo dienen te worden betrokken.

 

 1. Precontractuele fase

3.1 Alle door Tiqqo uitgebrachte offertes c.q. ieder op een andere wijze gedaan aanbod is geldig voor een termijn van maximaal 14 dagen. Na verstrijking van deze termijn kan de wederpartij op offerte (aanbod) een beroep doen. Tiqqo kan niet aan haar offerte (aanbod) door de wederpartij worden gehouden indien deze begreep dan wel had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. het gedane aanbod in zijn geheel dan wel op een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

 1. Ticketservice platform

4.1 Het Ticketservice platform zorgt dat Ticket(s) van een door Opdrachtgever georganiseerd evenement door Tiqqo aan Gebruikers via het Ticketservice platform worden aangeboden. Het ticketplatform verzorgd de verzending en aflevering van de Ticket(s) via e-mail.  Daarnaast zorgt het Ticketservice platform dat er bijproducten aan Gebruikers aangeboden kunnen worden. Op het moment dat een Gebruiker via het Ticketservice platform van de Opdrachtgever een ticket koopt, ontstaat er een overeenkomst op afstand tussen Gebruiker en Tiqqo. Er ontstaat geen rechtstreekse contractuele relatie tussen Gebruiker en Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal het evenement voor zijn rekening nemen en bijbehorend risico. 

 

4.2 Tiqqo stelt het Ticketservice platform ter beschikking aan Opdrachtgever en Gebruiker. Het staat Opdrachtgever niet vrij derden gebruik te laten maken van de door Tiqqo verleende diensten.

 

4.3 Tiqqo verleent de Opdrachtgever toegang tot het gebruik van het Ticketservice platform

indien en voor zover dit voor het uitvoeren van de in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen noodzakelijk is.

 

4.4 Het Ticketservice platform wordt – mede met het oog op een maximalisatie van te verkopen Tickets – door en voor rekening van Tiqqo beheerd, onderhouden en waar nodig hersteld overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

 

4.5 Tiqqo stelt de Opdrachtgever in voorkomend geval – uit eigen beweging en indien redelijkerwijze mogelijk onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden nieuwe versies van het Ticketservice Platform ter beschikking.

 

4.6 Koop en verkoop van de Ticket(s) verloopt via het Ticketservice platform, waarbij de Gebruiker optreedt als koper en ofwel Tiqqo ofwel Organisator als verkoper van de Ticket(s).

 

 1. Betalingen Tickets

5.1 Alle betalingen door de Gebruiker in verband met de verkoop van Tickets via het Ticketservice platform- op grond van een door het aangaan van de Overeenkomst gegeven daartoe strekkende machtiging van de Opdrachtgever aan Tiqqo– komen op de derdengeldrekening binnen.

 

5.2 De door Gebruikers gedane en door Tiqqo ontvangen betalingen op de derdengeldrekening als bedoeld in artikel 5.1 worden – onder inhouding van de met de Opdrachtgever overeengekomen vergoeding als bedoeld in artikel 6 van deze algemene voorwaarden – zullen door Tiqqo binnen een nader overeen te komen termijn worden doorgestort op een door Opdrachtgever aan te geven bankrekening. 

 

5.3 Opdrachtgever garandeert jegens Tiqqo dat de Algemene Ticketvoorwaarden Tiqqo door de Gebruiker geaccepteerd worden.

 

 1. Tarieven en betaling

6.1 Tiqqo brengt de Opdrachtgever de navolgende kosten in rekening:

 1. a) kosten per via het Ticketservice platform verkocht Ticket worden in rekening gebracht zoals dit in de offerte is overeengekomen. De kosten zijn o.a. afhankelijk van het door Opdrachtgever gekozen
 2. b) kosten voor eventuele extra diensten.

6.2 De tarieven voor extra diensten worden met de Opdrachtgever in de Overeenkomst nader bepaald.

 

6.3 Tarieven zijn inclusief BTW uitsluitend voor wat betreft de vergoeding per Ticket als bedoeld in artikel 6.1 sub b) van deze algemene voorwaarden en exclusief BTW wat betreft het gebruik van bijvoorbeeld hardware en overige diensten van Tiqqo, alsmede eventuele bijkomende kosten, ook indien dit onvoorziene kosten betreft.

 

6.4 Tiqqo heeft het recht de tarieven – indien daartoe aanleiding is – tussentijds aan te passen. Met een redelijke aanpassing van de tarieven verklaart de Opdrachtgever zich op voorhand akkoord.

 

6.5 Geen enkele kostenverhogende gebeurtenis die mogelijkerwijs plaatsheeft in de relatie

tussen Opdrachtgever en Gebruiker kan op Tiqqo worden afgewenteld.

 

6.6 Betaling van de door Tiqqo aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte tarieven geschiedt op de wijze zoals beschreven in artikel 5.2 van deze algemene voorwaarden. Indien verrekening geheel dan wel gedeeltelijk niet mogelijk is, zal Tiqqo de Opdrachtgever hieromtrent informeren.

 

De Opdrachtgever is alsdan gehouden het openstaande bedrag aan tarieven terstond te voldoen.

 

6.7 In rekening gebrachte tarieven zijn uitdrukkelijk verschuldigd indien Opdrachtgever, om wat voor reden dan ook, besluit de kosten van het toegangsbewijs geheel of gedeeltelijk aan de Gebruiker te restitueren.

 

6.8 Tiqqo houdt zich het recht voor om ter controle van activiteiten kosteloos tickets aan te maken voor het betreffende evenement, mits hierbij het maximum aantal verkochte tickets niet wordt overschreden. Hiervoor geldt een absoluut maximum van 2 (zegge: twee) tickets per evenement.

 

6.9 Wanneer een Opdrachtgever gebruik maakt van het Ticketservice platform voor een gratis evenement vervalt het recht op service en ondersteuning voor het betreffende evenement.

 

 1. Rapportage

7.1 Tiqqo heeft de verplichting jegens de Opdrachtgever om desgevraagd inzicht te verschaffen met betrekking tot volume en status van de verkoop van Tickets tussen Gebruiker en Tiqqo.

 

7.2 Tiqqo maakt voor de Opdrachtgever elke afzonderlijke transactie tussen Gebruiker en Tiqqo desgevraagd inzichtelijk.

 

7.3 Eventuele facturen, rapportages, mededelingen en andere communicatie tussen partijen

geschiedt digitaal, via email en/of publicatie op een al dan niet beveiligd gedeelte van de website van Tiqqo.

 

 1. Privacy en persoonsgegevens

8.1 Omdat het voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, zal Opdrachtgever Tiqqo informeren over de wijze waarop Opdrachtgever invulling geeft aan zijn verplichtingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”).

 

8.2 Opdrachtgever vrijwaart Tiqqo voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever op grond van de AVG anderszins verwerking verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Tiqqo toerekenbaar zijn.

 

8.3 Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens is Opdrachtgever als zowel Tiqqo individueel verwerking verantwoordelijke, de persoonsgegevens worden verwerkt zowel binnen de eigen organisatie als door verwerkers, de Gebruikers zijn de betrokkenen, een en ander zoals bepaald in de AVG.

 

8.4 De verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die met gebruikmaking van het

Ticketservice-platform, bij de uitvoering van de Overeenkomst of een andere dienst van Tiqqo door Opdrachtgever worden verwerkt, ligt volledig bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er tegenover Tiqqo voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart Tiqqo tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze persoonsgegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

 

8.5 Tiqqo verwerkt persoonsgegevens volgens het Privacy- en Cookiebeleid welke is te raadplegen via: …..

 

 1. Verstrekken (bedrijfsgegevens

9.1 De Opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die naar het oordeel van Tiqqo noodzakelijk zijn voor het optimaal functioneren van het Ticketservice Platform per ommegaande aan Tiqqo ter beschikking te stellen op een door Tiqqo aan te geven wijze.

 

 1. Intellectuele eigendom

10.1 Zowel Tiqqo als de Opdrachtgever behouden alle rechten van intellectuele eigendom op de werken die zij inbrengen en/of gebruikt worden en/of ter beschikking gesteld worden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Behoudens uitdrukkelijke anders schriftelijk tussen partijen overeengekomen, vindt geen overdracht van intellectuele eigendom plaats op basis van deze algemene voorwaarden dan wel uit hoofde van de Overeenkomst.

 

 1. Vrijwaring

11.1 Opdrachtgever vrijwaart Tiqqo voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

 

11.2 Opdrachtgever vrijwaart Tiqqo op eerste verzoek indien Tiqqo wordt aangesproken, in welke zin dan ook, door of namens een Gebruiker met betrekking tot de inhoud en/of de al dan niet behoorlijke nakoming van een evenement., Bijvoorbeeld in het geval van afgelastingen, alsmede de daarmee samenhangende communicatie van Opdrachtgever naar Gebruiker, dan wel iedere andere mogelijke vorm van tekortkoming en/of onrechtmatig handelen van Opdrachtgever jegens Gebruiker.

 

11.3 Tiqqo is gerechtigd alle in- en buiten rechte door haar gemaakte kosten in verband met tussen Gebruiker en Opdrachtgever gerezen juridische en/of financiële geschillen, te verhalen op de Opdrachtgever.

 

 1. Aansprakelijkheid

12.1 Partijen zijn slechts aansprakelijk voor zover dit uit de Overeenkomst dan wel uit deze

algemene voorwaarden blijkt.

 

12.2 Aansprakelijkheid van Tiqqo wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts dan indien de Opdrachtgever Tiqqo zo spoedig mogelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij tevens een redelijk termijn wordt gesteld ter zuivering van de tekortkoming en indien Tiqqo ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. Één en ander laat rechten van de Opdrachtgever uit hoofde van artikel 12.1 onverlet.

 

12.3 De totale aansprakelijkheid van Tiqqo wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, het gebruik van het Ticketservice platform of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de Overeenkomst bedongen prijs. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Tiqqovoor direct schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan € 50.000,- bedragen. 

 

12.4 Tiqqo is niet aansprakelijk ter zake schade van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook, wegens terugboekingen en/of reclamaties – vanwege welke oorzaak dan ook – van Gebruikers. De hieruit direct of indirect voortvloeiende schade wordt gedragen door Opdrachtgever. Tiqqo is gerechtigd terugboekingen en/of reclamaties te verrekenen met Opdrachtgever met andere via Tiqqo lopende betalingen van Gebruikers.

 

12.5 Tiqqo is uitsluitend jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de Overeenkomst en/of overige contractuele verplichtingen, voor zover deze schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van Tiqqo of van derden van wie Tiqqo zich bedient.

 

12.6 Tiqqo is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van Gebruikers bij Opdrachtgever.

 

12.7 Tiqqo is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van storingen of onderhoud van door haar gebruikte computers c.q. (elektronische) systemen, of mobile apparatuur.

 

12.8 Tiqqo is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van door Gebruikers of derden vervalste Ticket(s) dan wel andersoortig misbruik- of onrechtmatig gebruik van Tickets door Gebruikers of derden.

 

12.9 De in deze algemene voorwaarden genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn mede bedongen ten behoeve van de door Tiqqo ingeschakelde derden, die op deze aansprakelijkheidsbeperking derhalve een beroep kunnen doen.

 

12.10 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat

Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Tiqqo vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Opdrachtgever voor het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

 

 1. Beëindiging

Beëindiging is mogelijk indien:

– één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling wordt verleend, ontbinding of liquidatie plaatsvindt, de ondernemingsactiviteiten worden beëindigd of naar het buitenland worden verplaatst, of de crediteuren onderhands akkoord wordt aangeboden dan wel op andere wijze sanering van schulden wordt bewerkstelligd;

– één der partijen na schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende brief gedurende meer dan zeven dagen in gebreke blijft haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen;

– de Opdrachtgever het Ticketservice platform gebruikt voor een ander doel dan waarvoor Tiqqo de Ticketservice overeenkomstig de gemaakte afspraken aan Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld;

– de Opdrachtgever eigenhandig dan wel met behulp van derden en op welke wijze dan ook tracht wijzigingen in het Ticketservice platform aan te brengen;

– het Ticketservice platform direct of indirect door Opdrachtgever wordt gebruikt om door haar overeenkomsten met Gebruikers te sluiten die door inhoud of strekking in strijd zijn met de wet, de goede zede of openbare orde, dan wel overeenkomsten die door inhoud of strekking als aanstootgevend of frauduleus worden gekwalificeerd, hetgeen bij uitsluiting naar het ter beoordelen van Tiqqo.

 

 1. Overmacht

14.1 In een situatie van overmacht, waarvan onder andere sprake is indien een niet-nakoming van één der partijen niet aan haar kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van die partij noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, indien bedoelde periode van overmacht langer duurt dan 14 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

14.2 In de volgende gevallen komen partijen overeen dat in ieder geval sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 14.1:

– in geval van uitblijven dan wel vertraging van prestaties – anders dan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Tiqqo- wegens het tenietgaan, op welke wijze dan ook, van door Tiqqo gebruikte servers, back-ups en andere apparatuur, alsmede storingen in telefoon- en internetverkeer;

– in geval van uitblijven dan wel vertraging van prestaties zijdens Tiqqo als gevolg van acties van sabotage – al dan niet met terroristisch oogmerk – van derden, waaronder acties van zogenaamde ‘hackers’ en/of ‘crackers’.

 

15 Forumkeuze

15.1 De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Tiqqo is onderworpen aan Nederlands recht. De Rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen tussen Opdrachtgever en Tiqqo kennis te nemen, met dien verstande dat Tiqqo bevoegd blijft de Opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen de Opdrachtgever en Tiqqo kennis te nemen.

Features & tools

 • Customer CRM
 • Email Marketing
 • Reports
 • Online QR Tickets
 • Tiqqo App
 • Direct Payout
 • Guest List
 • RSVP
 • Integrations